สรุปวันโอนเงิน เราชนะ และ ม33เรารักกัน

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา เห็นชอบมาตรการเยียวย า CV-19 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต CV-19 ระลอกที่ 3 โดยหนึ่งในโครงการที่ครม.อนุมัติในหลักการ คือ มาตรการต่อเนื่องด้านการช่วยเหลือเยียวย าประชาชน ในโครงการ เราชนะ และ ม33เรารักกัน วงเงินงบประมาณ ราว 85,500 ล้านบาท

อนุวัต

ม33เรารักกัน
– จันทร์ที่ 24 พ.ค.64
– จันทร์ที่ 31 พ.ค.64